primabalerína
   
 
HISTOR. OBDOBIA
·
starovek
· stredovek
· humanizmus
· renesancia
· barok
· rokoko
· klasicizmus
· romantizmus
· súčasnosť

HUMANIZMUS
·
14. storočie

RENESANCIA
·
15. a 16. storočie

BAROK
·
17. a 18. storočie

ROKOKO
·
koncom 18. storočia

ROMANTIZMUS
·
19. storočie

SÚČASNOSŤ
·
20. storočieBALET
· na úvodnú stránku


  Dejiny umenia, tanca a baletu - BAROK

    
Barokové umenie v Taliansku

Architekti a sochári:

GIAN LORENZO BERNINI (1598 – 1680) bol najväčším zjavom barokového umenia Talianska. Bol sochárom, staviteľom a maliarom. Vynikol ako sochár a neskôr ako architekt. Vytvoril veľa stavieb a tiež pokračoval v stavbe chrámu sv. Petra v Ríme, kde vytvoril aj povestnú kolonádu. Vytvoril plány pre kráľovský palác Louvre, avšak stavba sa nerealizovala podľa jeho plánov pre nepochopenie zo strany Francúzov. Ako sochár vytvoril mnoho vynikajúcich diel, z ktorých najznámejšie sú náhrobky niekoľkých pápežov, portréty vynikajúcich osobností a chýrna Tritónová fontána na Piazza Barberini v Ríme.

FRANCESCO BORROMINI (1599 – 1667) bol popri Berninim najznámejší barokový staviteľ. Do Ríma prišiel z Milána okolo roku 1614, kde pracoval pod vedením svojho strýka Carla Maderna. Začínal ako kamenár a kreslič plánov, napokon až do roku 1634 pracoval samostatne ako architekt. Vystaval mnohé kostoly i súkromné paláce so zložitými tvarmi pôdorysov.

Maliari:

CARAVAGGIO (vlastným menom Michelangelo Merisi) vo svojich prácach zobrazoval krásu živej hmoty a tvaru. Hlásal návrat ku skutočnosti, za čo ho môžeme pokladať za prvého barokového realistu. Namaľoval zátišie Košík s ovocím, ktoré sa zaraďuje ako prvé rovnocenné zátišie medzi tradičné druhy maliarstva. Obrazy s náboženskou a alegorickou tematikou podával realisticky a obrazne ich zaradil do skutočnosti súčasného a všedného života. Majstrovsky vedel zobraziť psychiku človeka, ľudskú krutosť a ľudskú krvilačnosť. Najznámejšie obrazy sú Mučenie svätého Matúša, Ukrižovanie svätého Petra.

GUIDO RENI (1575 – 1642) bol maliar ľúbostných obrazov, v ktorých používal kontrasty bieleho svetla a čierneho tieňa. Svojou tvorbou veľmi prispel k vývoju grafiky. Keď mal dvadsať rokov vstúpil do akadémie Carracciovcov. Neskôr ju opustil, osamostatnil sa a odišiel do Ríma. Jeho vrcholným dielom je rozmerná freska v kasíne paláca Rospigliosiovcov v Ríme, ktorá znázorňuje Auroru na čele sprievodu Apolóna a Múz. Okrem fresiek namaľoval veľa obrazov s náboženskými a mytologickými námetmi, napr. Únos Deianeiry a Preteky Atlanty a Hippomena.

GIAMBATTISTA TIEPOLO bol presláveným majstrom nástennej maľby. Jeho hlavným vyjadrovacím prostriedkom bola reakcia svetla na tvary. Jeho tvorba znamenala vyvrcholenie talianskeho barokového maliarstva.


Barokové umenie v Španielsku

Architekti a sochári:

GREGORIO HERNÁNDEZ (1576 – 1636) bol jeden z prvých predstaviteľov sakrálneho sochárstva. Pôsobil vo Valladolide. Nezáležalo mu veľmi na celkovej forme, úmernosti proporcií alebo na vyváženosti kompozície, ako skôr na exaltovanom výraze tvárí, patetických gestách a pôsobivom vystihnutí pleti. K Hernándezovým prácam patrí Mŕtvy Kristus z roku 1605, Veronika (1614) a Pieta (1617). 

Maliari:

DIEGO DE SILVA VELÁZQUEZ uplatňoval vo svojich obrazoch uplatňoval naturalistický tón. Z jeho tzv. sevillského obdobia sa zachovali náboženské i svetské obrazy, ale aj také, ktoré sa zdajú svetské, ale zobrazujú náboženský námet. Najznámejšie sú dve plátna, Sv. Ján na Patme a Nepoškvrnené počatie z rokov 1619 – 1620. Jeho štýl a kresba bol vycibrený a bezchybný, atmosféru vyjadroval pomocou svetiel a tieňov. V jeho farbách prevláda hnedá a sivá. Veľký dôraz kládol aj na plastickosť maľby. 
Jeho najvýznamnejšími prácami sú portréty zo španielskeho kráľovského dvora. Je maliarom – psychológom, vykresľuje vnútro človeka, či ide o trpaslíka, šaša, idiota alebo kráľa. S vernosťou zaznamenáva poznanú pravdu, čím odhaľuje degeneráciu kráľovského dvora. Z vlastnej vôle maľoval životom odsunutých bezvýznamných úbožiakov. Jeho najznámejšie diela sú Pijani, Filip IV., Dvorné dámy, Inocent X., Trpaslík Don António.
Známym Velázquezovým obrazom je tiež obraz Venušina toaleta z okolo roku 1650, ktorý sa pokladá za najkrajší akt v španielskom maliarstve. 

EL GRECO, pôvodom Grék, odchovanec Tiziana a Michelangela. Je najvýznamnejším náboženským maliarom španielskeho baroka. Maľoval krásne portréty, ale najmä obrazy svätcov, ktorých postavy sú zmučené a vycivené od pobožnosti. Jeho najznámejšie obrazy sú Pohreb grófa Orgaza, Nanebovstúpenie Panny, Svätý kráľ, Vyháňanie z chrámu.

BARTOLOMÉ ESTEBÁN MURILLO bol maliar početných kostolných obrazov a pouličných výjavov, ktoré maľoval v mäkkom malebnom vyhotovení a v realistickom poňatí. Osobitne vynikol ako maliar ľudových typov, najmä malých sevillských chlapcov, z ktorých žiari optimizmus, neplecha, ako aj veľká bieda. Z Murillových prác sú najznámejšie Svätá rodina, Mučenie svätého Ondreja, Mladý žobrák, Chlapci s melónom, Chlapci jediaci melón a hrozno.

FRANCISCO GOYA mal mimoriadne prenikavý psychologický pozorovací talent. Témou jeho diel boli ľudia a ich správanie. V jeho tvorbe takmer nenájdeme krajinu a zátišie. Svojím umením nadviazal na Velázqueza. Nepatrí už do baroka, tvorí prechod ku klasicizmu. Zobrazoval dobu Karola IV. Ako dvorný maliar vysmieval dvor kráľa a Máriu Lujzu. Jeho obrazy vynikajú sviežosťou podania. Výtvarnou formou bojoval proti ľudskej zvrhlosti, najmä v obrazoch z boja Španielska proti Napoleonovej soldateske. Známe sú jeho diela Mária Lujza, Mladosť – staroba, Karol IV. s rodinou, Oblečená Maja, Inkvizícia, 3. máj 1808.

Barokové umenie vo Francúzsku

Architekti a sochári :

JULES HARDOUIN – MANSART (1646 – 1708) – architekt, ktorý priniesol do architektúry novinku lomených striech a podkrovných izbičiek, ktoré sa doteraz po ňom nazývajú manzardky. Jeho najznámejšie stavby sú kráľovský zámok vo Versailles, palác Trianon, Chrám invalidov v Paríži. 

Maliari:

NICOLAS POUSSIN (1594 – 1665) žil väčšinou v Ríme, kde naňho pôsobilo antické umenie, majstri renesancie, najmä Raffael Santi. Tematiku k obrazom čerpal zväčša z antickej mytológie a biblie. Jeho najznámejšie diela sú Únos Sabiniek, Potopa, Nájdenie Mojžiša. Pokladal sa za typického reprezentanta francúzskeho umenia. 

ANTOINE WATTEAU maľoval obrazy zo života aristokracie v jej lenivom rozkošníckom pôžitkárstve. K jeho obrazom patrí Slávnosť lásky, Spoločnosť v parku, Na výlete, Chúlostivá ponuka. 

Barokové umenie v Belgicku a Holandsku

Belgicko:

PETER PAUL RUBENS (1577 – 1640) sa pokladá za dominantnú osobnosť flámskeho barokového maliarstva. Maľoval rozmerné obrazy na plátne so svetskou i náboženskou tematikou. Rád zobrazoval rýchlo sa pohybujúce telá a alegorické výjavy, kde sa nebeské sily pohrávajú so smrteľníkmi. Reagoval na realitu a zmocnil sa jej živšie ako ktokoľvek iný. Majstrovsky využíval farby, ktoré nanášal na povrch plátna vibrujúceho plnosťou života. Bol veľkým majstrom portrétu, ale aj maľovania krajiniek. Z jeho obrazov sú najznámejšie Snímanie z kríža, Útek do Egypta, Posledný súd, Bitka Amazoniek a podobizne žien, z nich najznámejšie sú Venuša pred zrkadlom a Tri Grácie.

ANTHONIS VAN DYCK (1599 – 1641) maľoval náboženské obrazy menej výrazne. Bol vynikajúcim portrétistom aristokracie. S veľkou pozornosťou maľoval obleky z tenkého hodvábu. Jeho postavy sú elegantne vyobliekané v noblesnej póze s jemným výrazom tváre a rúk, chýba im však výraz života. Bol dvorným maliarom v Londýne. Jeho najznámejšie obrazy sú kompozície Zuzana a starci a Ružencová Panna Mária, ktorú van Dyck začal maľovať roku 1624 v Palerme a dokončil ju pravdepodobne roku 1627 v Janove. 

Holandsko:

FRANS HALS (1581 – 1583) bol skvelý maliar portrétu, usiloval sa zachytiť vonkajší i vnútorný výraz človeka. Vo svojich portrétoch vedel spontánnou sympatiou vyjadriť jednoduchú ľudskú radosť zo života. Jeho portréty ľudí rozlične povolaní sú plné životnej sily a sviežosti. Najznámejšie sú Cigánka, Veselý pijan, Čarodejnica.

REMBRANDT VAN RIJN (1606 – 1669) sa javí ako jediný z umelcov svojho obdobia, čo vyjadril metafyzický nepokoj a prejavil náklonnosť k mystériu. Jeho portréty sa koncentrujú na postavu, sú prenikavo intímne. Zmyslom jeho diela je láska k ľudstvu a sebapoznanie. Jeho životné dielo obsahuje portréty, autoportréty, skupinové portréty, figurálne kompozície, biblické scény, krajinky a kresbové záznamy. V jeho diele je umelecky vyjadrená pravda realisticky nielen obsahom, ale aj formou. Významné miesto v jeho maľbe má technika šerosvitu, ktorá je charakteristická pre celú jeho tvorbu. Jeho najznámejšie diela sú Milosrdný samaritán, Návrat márnotratného syna, Anatómia dr. Tulpa, Nočná stráž, Autoportrét so Saskiou.

VERMEER VAN DELFT (1632 – 1675) patrí k najvýznamnejším holandským maliarom s výnimočným zmyslom pre farebný tón. Na svojich obrazoch najradšej zobrazoval ženy. Svetelné efekty obyčajne využíval vnútri nejakej miestnosti. Účinky svetla uplatňoval vo svojich obrazoch po celý život. Známe sú jeho obrazy Dianina toaleta, Ateliér, Mliekárka, Čítajúca deva, Pohľad na Delft, Čipkárka a Dievča s perlou.

JACOB VAN RUISDAEL (1628 – 1682) vynikol ako krajinkár. Krajinu si vyberal v prírode, čím objavoval krásu rodnej zeme. Piesočné duny a skupiny krásnych stromov tvorili často hlavný motív jeho kompozícií. Roku 1656,keď sa presťahoval do Amsterdamu zameral sa na znázorňovanie svetelnej atmosféry a maľbu oblačného neba. Svoje krajiny vedel naplniť veľkým dramatickým napätím. Jeho najvýznamnejšie obrazy sú Veľký les, Židovský cintorín, Lesný močiar, Rozbúrené more, Veterný mlyn vo Wijku blízko Duurstede a Zasnežená zimná krajina.

Barokové umenie v Anglicku

Architekti a sochári:

JOHN VANBRUGH (1664 – 1726) bol významným predstaviteľom anglického baroka. Jeho pôvod je však flámsky. Podieľal sa na stavbe obrovského zámku Blenheim, ktorý Angličania postavili vojvodovi Marlboroughovi. 

NICHOLAS STONE (1586 – 1647) bol najschopnejší sochár a súčasne architekt anglického pôvodu. Nejaký čas pracoval v Amsterdame. Z mnohých a svojou úrovňou rozdielnych diel, ktoré Stone vytvoril v Anglicku, je najznámejšia hrobná socha básnika Johna Donna v londýnskej katedrále sv. Pavla. 

Maliari:

PETER LELY (1618 – 1680) bol najvýznamnejší van Dyckov nasledovník. V skutočnosti sa volal Pieter van der Faes a bol Nizozemčan. Zväčša maľoval podobizne vo van Dyckovom štýle na prírodnom pozadí. K jeho najznámejším dielam patrí obraz Dve dámy z Lakeovej rodiny z okolo roku 1660. 

Z domácich maliarov sú najznámejší WILLIAM DOBSON (1610 – 1646), ktorého najčastejšie reprodukovaným obrazom je Portrét Endymiona Portera a Samuel Cooper, ktorý sa preslávil ako miniaturista. 

Barokové umenie v Rusku

Architekti a sochári:

DOMENICO TREZZINI (1670 – 1734) bol cudzím architektom pôsobiacim v Rusku. Po trojročnom pôsobení v Moskve a v Narve prišiel v roku 1706 do Sankt Peterburgu, kde mohol plne rozvinúť svoje schopnosti. Na čele Stavebnej kancelárie, založenej roku 1706, dozeral na výstavbu mesta, vypracoval návrhy typových domov pre tri rozličné majetkové skupiny obyvateľstva, vybudoval chrám Petra a Pavla (1712 – 1733) a Petrovu bránu (1717 – 1718) v Petropavlovskej pevnosti a zúčastnil sa na mnohých ďalších prácach. 

BARTOLOMEO FRANCESCO RASTRELLI (1700 – 1771) sa pokladá sa za hlavného predstaviteľa ruského baroka. V Rusku žil od šestnástich rokov a citlivo reagoval na ruské umenie a niektoré jeho znaky si osvojil. Vypracoval veľa plánov na najrôznejšie stavby, ale svoje vrcholné diela vytvoril až v období od sklonku štyridsiatych do začiatku šesťdesiatych rokov. Patrí k nim kláštor Smolný a Zimný palác v Petrohrade a Jekaterinský palác v Puškine. 

Maliari: 

SIMON UŠAKOV mal medzi mnohými maliarmi v Kremli vedúce postavenie. Svojím pochopením ikony ako krásneho diela a uplatňovaním niektorých nových výtvarných prostriedkov a techník prebojovával modernejšie názory na maliarske umenie a stal sa predchodcom ruskej realistickej školy. 

Barokové umenie v Čechách

Architekti:

KRYŠTOF DIENZENHOFER, jeho dielom je loď chrámu sv. Mikuláša v Prahe, kostol sv. Markéty v Prahe a iné kostoly.

KILIÁN IGNÁC DIENZENHOFER (1689 – 1751) bol najvýznamnejší barokový architekt v Čechách. Jeho diela majú svetovú úroveň. Dobudoval najkrajšiu barokovú stavbu – chrám sv. Mikuláša v Prahe a postavil ďalšie kostoly sv. Tomáša, sv. Kataríny, sv. Mikuláša.

Sochári:

FERDINAND MAXMILIÁN BROKOF (1688 – 1731) bol sochár, ktorý pozdvihol české sochárstvo na svetovú úroveň. Charakteristickým znakom jeho prác je barokový realizmus. Jeho najznámejšie sochy zdobia Karlov most v Prahe – sv. Kajetán; súsošie sv. Františka Xaverského; súsošie sv. Jána z Mathy, sv. Felixa z Valois a sv. Ivana a iné. Z jeho ďalších prác je známa sochárska výzdoba morového stĺpu na Hradčanoch.

MATYÁŠ BERNARD BRAUN (1684 – 1738) bol druhý najväčší barokový sochár v Čechách. Jeho sochy nesú pečať barokového pátosu. Zhotovil ich pre Karlov most – sv. Ivo, sv. Ľudmila a ďalšie. Sochy so svetskou tematikou prezrádzajú výraz zdravej zmyselnosti a príklon k realistickej životnosti. Sú to cykly sôch Blahoslavenstva, alegórie Cnosti, Neresti a socha Náboženstva. Pre pražskú kráľovskú záhradu vytesal súsošie Deň a Noc.


Maliari:

KAREL ŠKRÉTA (1610 – 1674) bol najväčším maliarom svojej doby v Čechách. Ako konvertita a schopný umelec si v pražskom katolíckom prostredí čoskoro vydobyl uznanie a stal sa vyhľadávaným majstrom. Jeho obrazy mali náboženský a alegorický charakter. Popri náboženských obrazoch maľoval po celý život podobizne. Svoje modely zachytával zväčša v polpostavách pred neutrálnym tmavým pozadím a v plnej miere sa sústreďoval na ich realistické spodobnenie. Mal mimoriadnu schopnosť vystihnúť príznačný výraz osôb, ktorý znázorňoval striedmo a vecne bez zveličovania. Ako rodený maliar vedel pritom jemne odlišovať povahu rozličných materiálov a udržať celok v harmonickej jednote. Najznámejšie diela sú podobizeň brusiča drahokamov Dionysia Miseroniho a jeho rodiny, podobizeň Ignáca Vitanovského z Vlčkovíc.

PETR BRANDL (1668 – 1735) bol významný barokový maliar. Pri svojej tvorbe sa inšpiroval aj tvorbou iných maliarov, ale všetky podnety stvárňoval vlastným štýlom. V oltárnych obrazoch smeroval od začiatku k dramatickým inscenáciám náboženských výjavov. Znázorňoval v nich často postavy v neprirodzene skrútených alebo vychýlených pozíciách, aby dosiahol maximálnu dynamickosť kompozície. K jeho najznámejším dielam patrí obraz Narodenie Panny Márie, Sv. Joachim a Anna, História Jozefa Egyptského. 
Okrem veľkých oltárnych obrazov a žánrových kompozícií namaľoval aj veľa plátien s polpostavami. Väčšinou ide o portréty starcov, ktorých ožiarené hlavy a ruky vystupujú z tmavého neutrálneho pozadia. K takýmto obrazom patrí aj obraz Apoštolova hlava. 


Barokové umenie na Slovensku

Tvorcami barokového umenia na Slovensku boli prevažne cudzí umelci. 
Najznámejšími slovenskými maliarmi boli: 

JAKUB BOGDAN, ktorý pôsobil ako dvorný maliar v Londýne. Maľoval zátišia s kvetinami alebo vtákmi.

JÁN KUPECKÝ pôsobil vo Viedni a v Norimbergu. Maľoval portréty príslušníkov najvyšších vrstiev, ktoré ho preslávili po celej Európe. Majstrovsky vedel zachytiť výraz tváre. Najlepšie sú jeho portréty rodinných príslušníkov, priateľov a autoportréty. 

    BAROK - späť na úvodHUDBA

  • slávni skladatelia (zoznam podľa abecedy)
TANEC
   • slávni tanečníci (zoznam podľa abecedy)

OSOBNOSTI
  slávene osobnosti v umení (zoznam podľa abecedy)
OBRÁZKY A
FOTOGRAFIE

 
ĎALŠIE WEBY :: spolužiaci :: freezi.net :: best-links :: E-MAIL: jana.mrazova@freezi.net COPYRIGHT©  Jana Mrázová MADE IN Slovakia