primabalerína
   
 
HISTOR. OBDOBIA
· pravek
· starovek
· stredovek
· novovek
· 20.storočie

· humanizmus
· renesancia
· barok
· rokoko
· klasicizmus
· romantizmus
· súčasnosť

HUMANIZMUS
· 14. storočie

RENESANCIA
· 15. a 16. storočie

BAROK
· 17. a 18. storočie

ROKOKO
· koncom 18. storočia

KLASICIZMUS

· 18/19. storočia

ROMANTIZMUS
· 19. storočie

SÚČASNOSŤ
· 20. storočie
BALET

· na úvodnú stránku

 

NAJ.sk

  Dejiny umenia, tanca a baletu - RENESANCIA

    Umelecký štýl zo 14. – 17. storočia
- prvý návrat k Antike
- nová spoločenská trieda – buržoázia (meštianstvo) - ,,Carpe diem!“
znaky :
- vplyv Antiky – umelci hľadali inšpiráciu v Antike a jej literatúre, bola pre nich vzorom v zobrazovaní človeka a jeho vzťahu k životu
- umelci zobrazovali človeka nového – človeka, ktorý hlásal svoje právo na šťastný pozemský život
- postoj človeka k životu bol racionálny – opieral sa o rozum
- človek vnímal svet všetkými zmyslami – senzualizmus
humanizmus – umelecký smer, ktorý napodobňuje Antiku, humanisti študovali antické diela, pokladali ich za dokonalé v zobrazovaní človeka a prírody, svojimi dielami ich napodobňovali vo forme aj v obsahu, používali latinčinu
renesancia – umelecký smer, ktorý sa vyvinul z humanizmu, dostal sa od napodobňovania Antiky k zobrazovaniu pozemského života, používal národné jazyky 

    Humanizmus a renesancia v kocke  

stredovek
- učenie o trojakom ľude - ľudia rozdelení do 3 stavov (kňazi, šľachta. poddaní)
- stredoveká cirkev učila, že poriadok na svete je daný od Boha a teda je nemenný (človek sa mal uspokojiť so svojím pozemským osudom a pokorne čakať na blažený život v posmrtnom raji) - toto učenie najviac vyhovovalo šľachte, lebo takto nemohol nikto ohrozovať jej bohatstvo a výnimočné postavenie v spoločnosti

nástup humanizmu a renesancie
- s hosp. rozkvetom miest sa zvyšovala aj trieda zámožných mešťanov, kt. sa nechceli zmieriť so sv. postavením
- tal. mestá boli v stredovekej Európe na 1. mieste v rozvoji remesiel, obchodu a bankovníctva, a preto sa dotiaľ od kon. 13. a zač. 14. st. začalo šíriť nové myšlienkové, spoloč. a umelecké hnutie humanizmus a renesancia

1445 - Ján Guntenberg - vynález kníhtlače
- umožnil rýchlejšie šírenie vzdelania
- inkunábul = prvotlač

heliocentrický názor - Mikuláš Kopernik, Galileo Galilei


renesancia
- renascio = znovuzrodenie
- návrat k antike, hl. heslo: kalokagathia
- heslo: „Carpe diem" (Užívaj dňa)
- toto umenie podporovala aj cirkev - Borgiovci

1. raná (trescento) - 14. st., Florencia
2. vrcholná (quatrocento) - 15. st., celý Apeninský pol. 
3. neskorá = zaalpská (cinquecento) - 16. st., ostatná Európa


Architektúra - renesančný sloh 

- ako prvý slúži človeku - svetské stavby (sirotince, mešiacke domy, zámky)
- znaky stavieb:
1. priestrannosť
2. svetlosť (do stavby sa dostáva svetlo - veľké štvorcové okná, členené s priezračným sklom, trojuholníková nadstavba)
3. súmernosť
4. gotický oblúk nahradený oblým oblúkom
5. obdĺžníkové okná
6. namiesto veže sa objavuje kupola
7. átrium (vnút. dvor; fontány a parky)
8. arkády
9. používanie perspektívy

renesančné pamiatky u nás
- Fontána Maximiliána I. (Rolandova)
- zámky: Levoča, Kremnica, Trenčín, Orava
- radnice v Bardejove a Levoči 

svetová renesančná pamiatka: Louverre (L. da Vinci ju daroval Franc. z vďaky za pohodlie, kt. mu poskytol franc. kráľ)


Maliarstvo + Sochárstvo
- Sandro Boticelli - Zrodenie Venuše
- Michelangelo Buonaroti - socha Dávida, Mojžiša, Pietta, Deň a Noc, fresky v Sixtínskej kaplnke
- Leonardo da Vinci - obrazy: Mona Líza (jeden z jeho 2 žiakov, kt. miloval), Posledná večera,  
                                           Dáma s hranostajom, Svätá rodina
- Rafaelo Santi - Aténska škola
- Tyzián - Venušina slávnosť 

Hudba


Literatúra

- Talianska literatúra 

Dante Alighieri – Božská komédia ( 3 časti – Peklo, Očistec, Raj )
Citáty: ,,Nedúfaj nik: Nik nevyjde, kto vchádza.“
,,...žili hore bez hany i chvály.“
,,Týchto niktošov, čo iba hnili v blate, pretože život neprežili činne, štípe tu hmyz a osy 
jedovaté.“
,,...ničomníkov vidím tu v tomto chvate, ktorých Boh i Dis má v nenávisti.“
Francesco Petrarca – Sonety pre Lauru ( 366 sonetov – fragment diela ), 2 časti – In vitam
In mortem
Citáty: ,,Žijem v súžení, horím a zožieram sa Laurou zmučený.“
,,Zdá sa mi pokorná, a predsa pyšná, tvrdá i zbožná, smutná – samé premeny.“
,,Stále mi chodí na um živá, takže zasa už neverím, že za breh Léthe ľahla si.“
Giovanni Boccacio – Dekameron ( 100 noviel )

Francúzska literatúra
koniec 15. storočia – začiatok 16. storočia
Francois Villon – Malý testament
Veľký testament ( Balada na záver Veľkého testamentu)
Citáty: ,,Dobro sa nemá zabudnúť.“
,, počestné raz boli všetky.“ 
Francois Rabelais – Gargantua a Pantagruel

Španielska literatúra
16. – 17. storočie 
Lope de Vega – Záhradníkov pes, Učiteľ tanca
Miguel de Cervantes Saavedra – Dômyselný rytier Don Quichote de la Mancha ( 2 časti )

Anglická literatúra 
alžbetínske obdobie
William Shakespeare – Sonety; Mnoho kriku pre nič, Veselé panie z Windsoru, Komédia plná omylov, 
Sen noci svätojánskej, Skrotenie zlej ženy; Romeo a Júlia, Hamlet, Othello, 
Kráľ Lear, Macbeth, Július Cézar; Richard II., Richard III., Henrich IV., 
Henrich V., Henrich VI. 

    RENESANCIA - slávne mená

    RENESANCIA - rozmanitosti krajínHUDBA

  • slávni skladatelia (zoznam podľa abecedy)
TANEC
   • slávni tanečníci (zoznam podľa abecedy)

OSOBNOSTI
  slávene osobnosti v umení (zoznam podľa abecedy)
OBRÁZKY A
FOTOGRAFIE

 
ĎALŠIE WEBY :: spolužiaci :: freezi.net :: best-links :: E-MAIL: jana.mrazova@freezi.net COPYRIGHT©  Jana Mrázová MADE IN Slovakia