primabalerína
   
 
HISTOR. OBDOBIA
· pravek
· starovek
· stredovek
· novovek
· 20.storočie

· humanizmus
· renesancia
· barok
· rokoko
· klasicizmus
· romantizmus
· súčasnosť

HUMANIZMUS
· 14. storočie

RENESANCIA
· 15. a 16. storočie

BAROK
· 17. a 18. storočie

ROKOKO
· koncom 18. storočia

KLASICIZMUS

· 18/19. storočia

ROMANTIZMUS
· 19. storočie

SÚČASNOSŤ
· 20. storočie
BALET

· na úvodnú stránku

 

NAJ.sk

  Dejiny umenia, tanca a baletu - BAROK

    Umelecký štýl, ktorý vznikol v polovici 16. storočia v Taliansku z renesancie, ktorej prvky pojal subjektivisticky. Ujal sa v západnej a strednej Európe a čiastočne zasiahol aj Rusko a Turecko a dŕžavy Španielska a Portugalska v Amerike. Prejavil sa najmä vo výtvarnom umení, ale poznačil aj literatúru, hudbu a celý životný štýl vtedajšej doby. 
    Charakterizuje ho dynamika, pohyb, skrivené línie, sklon k monumentalite, pompéznosti a iluzívnosti, myseľ ľudí bola usmerňovaná do sveta emócií, zjavení a vytržení. Jeho osou v strednej Európe bola protireformácia, príslušnosť k feudálnemu systému, a preto zasiahol aj 
protestantské cirkvi. Ľudové vrstvy ho prebrali oneskorene a pozmenene. 
    V 18. storočí upúšťal od monumentálnej funkčnosti a dával vyniknúť drobnému detailu, čím vyústil do rokoka. Jeho trvanie v jednotlivých krajinách nebolo rovnaké, strednú Európu zasiahol začiatkom 17. storočia. Počiatok baroka na Slovensku spadá do čias založenia jezuitskej univerzity v Trnave a trval do sklonku 18. storočia. 

    Barokové umenie, otázky jeho vzniku a proces formovania boli dlho nevyjasnenou kapitolou dejín umenia. Osvetľovali sa postupne, tak ako sa postupne vyhraňovala definícia baroka ako slohu, ako sa spresňovalo jeho časové vymedzenie v jednotlivých kultúrnych oblastiach, ako sa ozrejmovali jeho funkcie a jeho objektívne hodnoty.
     V základných estetických a historických otázkach, týkajúcich sa tohto slohového obdobia, sa dnes už názory historikov umenia zhodujú. Sporná je ešte otázka pôvodu slova barok. 
Niektorí odborníci ho odvodzujú z gréckeho slova „báros“, ktoré znamená „ťarchu“, „hojnosť“, narážajúc na prezdobenosť umeleckých diel; podaktorí ho odvodzujú z latinského výrazu „verruca“ čiže „bradavica“, iní zas hľadajú jeho pôvod v portugalskom slove „barocco“ alebo v španielskom „barrueco“ a či „berrueco“, ktorým sa označovali veľké perly nepravidelných tvarov. 

    BAROK v kocke - ako odraz daných spoločenských pomerov (odraz napätia v cirkvi)

- 16. st. - náboženská reforma, rozkol v kult. jednote kresťanského sveta
- 1540 - Španielsko - obnovenie inkvizície a jezuitského rádu
- rozdelenie do 2 ideových táborov
- 30-ročná vojna
- vplav vpádu Turkov
- renesancia podryla platnosť náboženských právd

- barok - návrat k tajomstvu náboženských právd, pokrok vedy a filozof. myslenia
- mal slúžiť katolíckej cirkvi ako dôkaz, že si sv. pozície udržala
- -> v Tal. v 16. st., v 17. - 18. st. sa rozšíril do Európy
- znaky:
 » expresívnosť - silná výrazovosť, citovosť
 » dynamizmus - pohyb, žiadna statika, steny sa vlnia
 » iluzívnosť
 » mysticizmus - príklon k Bohu
- heslo: „Vanitas vanitatum omnia vanitatum" („Márnosť nad márnosť, všetko je márnosť")

Architektúra
- monumentálne stavby so zložitým pôdorysom, kostoly zastrešené kupolou a lucernou
- okná - oválne, lichobežníkové, zložité
- klenba zdobená freskami - iluzívny účinok, optický klam
- bohatá štukatérska a maliarska výroba - celková pompéznosť
- steny sú dynamické (vlnia sa)
- typickým zn. vš. barokových stavieb - využívanie zlata (jeho nadmiera)
- vyvrcholenie palácovej výstavby
Giacomo Vignola - prvý barokový kostol Il Gesú v Ríme
G. L. Bernini - kolonáda na Námestí sv. Petra vo Vatikáne, dokonč. výzdoby Chrámu sv. Petra

Maliarstvo
- kontrasty svetla a tieňa, v popredí silné dramatické efekty, záľuby v iluzívnosti
- námety z Biblie a gr. mytológie, mučenícke výjavy svätcov
- nové druhy malieb - krajinomaľba, zátišie, žánrové maliarstvo
Rembrandt van Rijn - Nočná stráž, Portrét so Saskiou, Židovská nevesta
Petrus Paulus Rubens - Samson a Dalila

Sochárstvo
- druh voľnej, monumentálnej plastiky - morové al. mariánske stĺpy
G. L. Bernini - Videnie sv. Terezy (Chrám sv. Petra vo Vatikáne)

Hudba
- funkcia: liturgická, spoločenská, slávnostná
- nový hudobný žáner - opera
G. F. Händel
J. S. Bach - Janove a Matúšove pašie, Brandenburské koncerty
A. Vivaldi - Štyri ročné obdobia 

    BAROK - slávne mená

    BAROK - rozmanitosti krajínHUDBA

  • slávni skladatelia (zoznam podľa abecedy)
TANEC
   • slávni tanečníci (zoznam podľa abecedy)

OSOBNOSTI
  slávene osobnosti v umení (zoznam podľa abecedy)
OBRÁZKY A
FOTOGRAFIE

 
ĎALŠIE WEBY :: spolužiaci :: freezi.net :: best-links :: E-MAIL: jana.mrazova@freezi.net COPYRIGHT©  Jana Mrázová MADE IN Slovakia