primabalerína
   
 
HISTOR. OBDOBIA
· pravek
· starovek
· stredovek
· novovek
· 20.storočie

· humanizmus
· renesancia
· barok
· rokoko
· klasicizmus
· romantizmus
· súčasnosť

HUMANIZMUS
· 14. storočie

RENESANCIA
· 15. a 16. storočie

BAROK
· 17. a 18. storočie

ROKOKO
· koncom 18. storočia

KLASICIZMUS

· 18/19. storočia

ROMANTIZMUS
· 19. storočie

SÚČASNOSŤ
· 20. storočie


BALET
·
na úvodnú stránku

 

NAJ.sk

  Dejiny umenia a tanca - STREDOVEK

     
482, vznik FR
528, Konštantinopol, cisár Justián I dal spísať zbierku zákonov Corpus iuris civilis 
532, povstanie v Konstantinopole s heslom Nika!- zvíťazíš proti vláde Justiána I
5-6st.,Franská ríša, Chlodvik
622, Mohamed odchádza z Mekky do Mediny
6st. Lex Salica, 1.zákonník(stredoveký), Franská ríša
623-685, kupec Samo
653, Arabská ríša, zostavený Korán
658, opäť vpád Avarov
698, Kartágo zničené Arabmi
8st., Merovejská dynastia nahradená Karolovskou
711-718, Pyrenejský polostrov, po arabských výbojoch sa stal súčasťou bagdadského kalifátu
732, Karol Martel vyhnal Arabov pri Poitier
754-755, Pipinov dar, Pipin II, kľúče od 20 miest na hrob sv.Petra
776-814, vláda Karola Veľkého
791-833, vláda domácej dynastie na území dnešného Slovenska
800, Karol Veľký korunovaný pápežom za cisára západu
817, Franská ríša, Ľudovít Pobožný vydal nástupnícky poriadok nazvaný Ordinatio imperii-zákon o jednote ríše
833, vznik VM, Mojimír porazil Pribinu
838, anglický kráľ Egbert porazil Dánov
843, Verdunská zmluva, rozpad FR na VFR, ZFR, StFR
845, 14 českých kniežat prijíma krst v Rezne
846, na trón dosadený Mojmírov synovec Rastislav
855, Ľudovít Nemec napadol VM
863, príchod Konštantína a Metoda
870, povstanie Slovanov na čele so Slavomírom, pridáva sa k nim Svätopluk, ktorý predtým vydal Frankom strýka Rastislava
870-880, Metod zajatý až po uznanie Metodovho učenia Jánom VII
877, Francúzko, pôda sa dostáva do doživotnej držby veľmožov
885, Metod umiera
9st. rozpad Arabskej ríše na kalifáty
906(907), zánik VM
911, Francúzko, Karol Prostý, daroval Vikingom(Normanom) sev. časť Franc.
920, Východofranská ríša, prvý krát sa použil pojem Regnum Teutonicorum(Kráľovstvo Nemcov)
935, zavraždený Sv. Václav
955,Oto I vyhnal Maďarov, bitka pri Lechu
962, Oto I prijal titul nemecký kráľ a rímsky cisár
965, Gejza založil v Zadunajsku kniežatstvo
973, Boleslav II Pobožný, vyvraždil rod Slavnikovcov(Česko)
973, vznik biskupstva v Prahe
987, Francúzko, Hugo Kapet sa vyhlásil za francúzkeho kráľa
995, Čechy, Boleslav z rodu Premyslovcov vyvraždil rod Slavníkovcov, zavŕšil proces zjednocovania pod vedením premyslovskej dynastie
10st, Maďari sa stiahli na územie dnešného Slovenska, rod Arpádovcov
1000, Štefan(Vajk), korunovaný pápežom za kráľa(Uhorsko)

1000, vznik arcibiskupstva v Poľsku v meste Hnezdno
1016, Anglicko, dánsky kráľovský syn Knut II Veľký sa stal kráľom Anglicka
1054 východná schizma, latinská a grécka cirkev
1066, bitka pri Hastingse, Wiliam Dobyvateľ ovládol Britániu
1073, spor o investitúru, Henrich IV a Gregor VII
1075, Uhorsko, Gejza I založil benediktínsky kláštor
1077, Henrich ako kajúcnik ide Gregora odprosiť
1086, Anglicko, prvý súpis pozemkového vlastníctva anglických feudálov za účelom určenia výšky dane z majetku- Doomsday Book
1086, Uhorsko, obnovilo sa Nitrianske biskupstvo
1096, výprava chudoby, križiacka výprava
1099, 1) križiacka výprava, dobytie Jeruzalema(1099), utvorenie Jeruzalemského kráľovstva(1100-1187)
1122, Wormský konkordát, kompromis
1147-1149, 2) križiacka výprava, fiasko
1154, na anglický trón nastupuje dynastia Plantagenetovcov
1152 Fridrich Barbarosa, výbojná politika
1182, za vládcu všetkých Mongolov bol vyhlásený Džingischán
1189-1192, 3) križiacka výprava, franc. Filip II August, Ang. Henrich II a jeho syn Richard I Levie Srdce, rím-nem.cisár Fridrich I Barbarosa
1202-1204, 4) križ. výprava, dobytý Konštantinopol a vytvorené Latinské kráľovstvo
1212, Zlatá bula sicílska, Vladislav II(Čech) získal od Fridricha II uznanie kráľovskej moci
1212, detská križiacka výprava
1212, Španielsko, spojené vojská kresťanských kráľovstiev Kastílie, Aragonu, Navarry a Portugalska porazili moslimských Maurov 
1214, Anglicko, bitka pri Bouveis, vyhráva Ján Bezzemok
1215, Magna charta libertatum, Ján Bezzemok
1217, Ondrej II udelil výsady hosťom v Hronskom Beňadiku
1222, zlatá bula Ondreja II, čiastočné zrovnoprávnenie cirkvi
1223, Tatári porazili Spojené vojská ruských kniežat a Polovcov v bitke pri rieke Kalke
1240, zánik Kyjevskej Rusi, Tatári
1240/41, Belo IV, vpád Tatárov
1241,Nemecko, Hamburg a Lubeck utvorili zväz- Hanza(obchodné a obranné spoločenstvo)
do 1257, právo voliť kráľa mal každý šľachtic
od1257, právo voliť má 7 kurfirstov, 4 svetskí, 3 cirkevní
1265, Anglicko, začiatok anglického parlamentarizmu
1271-1295,Marco Polo v Číne
1272-1290, Ladislav IV, spojil sa s Rudolfom Habsburgským
1273, Rímsko-nemecká ríša, kurfirsti zvolili za nemeckého kráľa Rudolfa Habsburgského
1290-1301, Ondrej III, 
1301, smrťou Ondreja III vymiera rod Arpádovcov
1302,Francúzko, Filip IV pozval zástupcov miest na zhromaždenie šlachty a duchovenstva, začiatok generálnych stavov
1306, vymiera rod Premyslovcov
1301/8-1342, Karol Róbert z Anjou
1309-1378, Filip IV Pekný prinútil pápeža aby sídlil v Avignone, schizma, dvojpápeženstvo
1312, bitka pri Rozhanovciach, kráľovské vojská a Omodejovci
1321, zomrel Matúš Čák, až po jeho smrti mohli kráľovské vojská obsadiť celé územie
1328, v Ostrihomskej diecéze bol zriadený inkvizičný súd
1336, Vyšehradská dohoda(Uh(KR)+Poľ(Kazimír Veľký)+Čes(Ján Luxemburský), medzinárodná
obchodná zmluva
1337-1453, Storočná vojna
1342, zomrel Karol Róbert, bol korunovaný Ľudovít Veľký
1346, bitka pri Kresčaku, vyhralo Anglicko
1346-1378, Čechy, Karol IV, Majestat Carolina, pokus o obmedzenie moci šlachty
1348, Karol IV, zakladajúci dekrét Pražskej univerzity
1370, rád nemeckých rytierov dobyl časť územia Litvy
1380,Dimitij Donský porazil Mongolov v bitke na Kulikovom poli
1381, Privilegium per Slavis, potvrdenie práva Slovákov mesta Žiliny ohľadom mestskej správy, Ľudovít I Veľký
1385, Poľsko, vymiera rod Piastovcov, Poľsko utvára s Litovskom personálnu úniu na obranu pred nemeckými výbojmi
1387-1437, Žigmund Luxemburský
1396, bitka pri Nikopole, Turci porazili križiacku výpravu Žigmunda Luxemburgského
1405, Decretum Minus, vydal ho Žigmund I na ochranu miest
1409, Pisa, koncil, avignonského a rímskeho pápeža vyhlásili za zosadených a vyhlásili tretieho v Pise, tí dvaja však zosadenie neuznali a tak boli 3 pápeži
1410, Poľsko, bitka pri Grunwalde, Poľsko získalo územie rádu nemeckých rytierov
1410-14? Václav IV vydal Kutnohorský dekrét, počeštila sa Pražská univerzita
1414-1418, kostnický koncil, jednoznačne bol za pápeža zvolený Martin V
1415, upálený Ján Hus
1419, defenestrácia, husiti
1430, Jean´d Arc zajatá Burguňdanmi
1431, bola upálená

1431, cirkevný koncil v Bazileji(husiti)
1434, bitka pri Lipanoch, husiti porazení
1435, Žigmund Luxemburgský vydal v Bratislave Decretum mauis, v ktorom sformoval štátnu a súdnu správu
1436, Bazilejské kompaktáta, povoľujú v obmedzenej miere v Čechách prijímanie pod obojím
1437-1439, Albrecht Habsburgský
1444, jeho manželke Alžbete sa narodil syn Ladislav Pohrobok, na ochranu jeho záujmov povolala českého šľachtica Jána Jiskru
1444, Bulharsko, bitka pri Varne, sultán Murad II zvíťazil nad kresťanským vojskom
1448-1490, Matej Korvín, 1467 Academia Istropolitana
1450-1457, Ladislav Pohrobok
1453, Turci obsadili Konštantinopol
1453, skončila sa Storočná vojna
1455-1485, Anglicko, rody York a Lancaster bojujú o korunu, v roku 1485 sa moci chopil Henry VII Tudor,jeho syn Henry VIII vytvoril anglikánsku cirkev v roku 1543 Act of Supremacy
1464, Liga pre obecné blaho, francúzky veľmoži s kráľovým bratom Karolom z Berry proti absolutistickým snahám Ľudovíta XI
1467, v Bratislava založená Academia Istropolitana
1480, Ivan III odmietol platiť Zlatej horde, koniec tatárskej nadvlády
1490-1516, Vladislav II Jagelovský, česko-poľský kráľ
1492, Kolumbus objavil Novú zem
1492,, Španielsko, dokončenie reconquisty
1500,Vladislavské zemské zriadenie, súbor feudálnych práv v Čechách
1500, spísanie právnej zbierky, Štefan Verboczi, Opus Tripartitum
1508, Cambraiská liga, uzavreli pápež Július II, Ferdinand Aragónsky, Ľudovít XII a cisár Maximilián v boji proti Benátkam
1511, Svätá liga
1514, Dóžovo povstanie
1514, november, uzákonené nevoľníctvo v Uhorsku
1515, dohoda o nástupníctve medzi Jagelovcami a Habsburgovcami, Bratislava
1516-1526, Ľudovít II Jagelovský, bitka pri Moháči
1517-,Svätováclavská zmluva, v Čechách konflikt medzi panským stavom a mestami


HUDBA

  • slávni skladatelia (zoznam podľa abecedy)
TANEC
   • slávni tanečníci (zoznam podľa abecedy)

OSOBNOSTI
  slávene osobnosti v umení (zoznam podľa abecedy)
OBRÁZKY A
FOTOGRAFIE

 
ĎALŠIE WEBY :: spolužiaci :: freezi.net :: best-links :: E-MAIL: jana.mrazova@freezi.net COPYRIGHT©  Jana Mrázová MADE IN Slovakia