primabalerína
   
 
HISTOR. OBDOBIA
· pravek
· starovek
· stredovek
· novovek
· 20.storočie

· humanizmus
· renesancia
· barok
· rokoko
· klasicizmus
· romantizmus
· súčasnosť

HUMANIZMUS
· 14. storočie

RENESANCIA
· 15. a 16. storočie

BAROK
· 17. a 18. storočie

ROKOKO
· koncom 18. storočia

KLASICIZMUS

· 18/19. storočia

ROMANTIZMUS
· 19. storočie

SÚČASNOSŤ
· 20. storočie
BALET

· na úvodnú stránku

 

NAJ.sk

  Dejiny umenia, tanca a baletu - HUMANIZMUS

    - 14. – 17. storočie
 -  nová spoločenská trieda – buržoázia (meštianstvo) - ,,Carpe diem!“
znaky :
    - vplyv Antiky – umelci hľadali inšpiráciu v Antike a jej literatúre, bola pre nich vzorom v zobrazovaní človeka a jeho vzťahu k životu
    - umelci zobrazovali človeka nového – človeka, ktorý hlásal svoje právo na šťastný pozemský život
    - postoj človeka k životu bol racionálny – opieral sa o rozum
    - človek vnímal svet všetkými zmyslami – senzualizmus
humanizmus – umelecký smer, ktorý napodobňuje Antiku, humanisti študovali antické diela, pokladali ich za dokonalé v zobrazovaní človeka a prírody, svojimi dielami ich napodobňovali vo forme aj v obsahu, používali latinčinu
renesancia – umelecký smer, ktorý sa vyvinul z humanizmu, dostal sa od napodobňovania Antiky k zobrazovaniu pozemského života, používal národné jazyky 

    HUMANIZMUS v kocke  

- humanus = ľudský
- nový svetonázor
- východisko, filozofia renesancie
- upriamil pozornosť vedy, umenia a celej kult. na človeka, prírodu a pozemský svet
- cieľom hnutia bolo obrodenie človeka v duchu antických ideálov a znovuzrodenie 
- odmietali feudálne a cirk. myslenie
- zdôrazňovali nové hodnoty: právo človeka na radostné prežívanie života, úctu rozumu (pravda poznaná rozumom), zmyslové poznanie a význam jednotlivca
- hl. dôraz kládli na vzdelanie a výchovu (hl. zdroj poznania) -> zakl. prvých svetských škôl
- „Boh nám dal rozum na to, aby sme ho používali" - odmietli vš. cirk. dogmy
- do vedeckého bádania zaviedli metodickú skepsu - neprijímať hotové pravdy, vš. i overovať
- „Človek nemá veriť, ale má rozmýšľať" - neexist. vopred daná pravda, existuje pravda daná rozumom a táto je poznateľná
- „Boh je tu na to, aby boli určité zásady, morálka" - neboli ateisti, tvrdili, že Boh sa nemieša ľuďom do života a že len cirkev urobila z Boha niekoho, koho sa musíme báť
- vš. už bolo napísané, len sme na to zabudli - musíme sa vrátiť k starým jazykom, k antike a jej spisom a tam hľadať odpovede na ?
- antika bola už dávno a humanizmus má priniesť niečo nové -> začína obd. vedeckého bádania
- začal sa hľadať ideálny št., zrodila sa politológia 
- zakl. 
1. Thomas More - Utópia (Angl.)
- št. tajomník na dvore Henricha VIII. (Henrich bol ženatý, no chcel sa oženiť s inou, a preto požiadala pápeža o rozvod, ten to odmietol; kráľ požiadal Mora, aby pre neho ten rozvod vyprosil, no on odmietol, a preto ho zajali a dali do väzenia)
- dielo Utópia napísal vo väzení (utópia = dodnes niečo, čo sa nedá zrealizovať)
- vyšiel z toho, z čoho vychádzajú vš. reformátori
- vš. sme si rovní, rozdelil nás súkr. majetok
- nový št. chcel vytv. na princípe rovnosti - žiadne súkr. vlastníctvo, ľudia by robili, lebo by mali radosť z práce a mali dostávať vš., čo by potrebovali
- hl. činnosť - vzdelanie
- ideálny deň = 6 hod. práca, 2 hod. odpočinku, 3 hod. práca

2. Thomasso Campanella - Slnečný štát (Tal.)
- Tal. v tej dobe rozdrobené (S - bohaté mestá, stred - pápežský št., J - španielska nadvláda)
- on a ďalší mladí ľudia chceli J Tal. oslobodiť od Španielov -> sprisahanie => na 20 rokov zatvorený do väzenia
- prepustili ho (mal 50 r.) a o pár týždňov ho z doteraz neznámych dôvodov zatkla svätá inkvizícia a uvrhla ho do väzenia, kde z neho urobili 100% mrzáka
- napísal dielo Slnečný št. - predstava ideálneho, spravodlivého št. 
- na čele št. - pápež (dúfal, že ho prepustia, no neprepustili), no pritom štát absolútne rovných ľudí bez súkr. majetku (cirkev sa má vrátiť k pôvodnému Kristovmu učeniu)
- Slnko - najvyšší vladár + Moc, Múdrosť a Láska - na čele
- vš. majú spoločné, št. to bude spravodlivo rozdeľovať => človek sa zbaví sebectva a závisti
- v slnečnom št. hovorí o strojoch, kt. budú pomáhať ľuďom: lode bez pohonu vesiel a vetra, lietacie stroje, zvláštne zbrane, poľnohosp. stroje, látky podporujúce klíčivosť rastlín

3. Nicollo Machchiavelli - Vladár (Tal.)
- návod pre vládcu, ako vládnuť
- ten, kto vládne má právo použiť akékoľvek prostriedky na dosiahnutie sv. cieľa
- uvedom si, že vládneš hlupákom a že oni sú vždy ochotní veriť, a preto pre teba platí iná morálka ako pre nich (nemožno stotožňovať politiku a morálku)
- vládca: priamočiary, prefíkaný (lev aj líška), ľstivý(2 spôsoby boja - za pomoci zákonov - ľudia, za pomoci boja - zvieratá), líška pred vlkmi a lev pred pascou, nemusí dodržiavať slovo, pretvárka, predstieranie, 
- ľudia sú sebeckí - skôr zabudnú na smrť otca, ako na stratu majetku
- treba likvidovať nepriateľov (keď niekoho zabiješ, už sa ti nemôže pomstiť, ak ho necháš žiť, pomsta je jeho)
- nemá mať iný cieľ ako vojnu
- ľudia majú k vladárovi pociťovať lásku aj strach, naraz to však nejde, tak radšej strach
- -> macchiavelizmus (M. Thatcherová, V. Klaus)

- nar. sa vo Florencii - najväčšie a najbohatšie mesto (jediné mesto, kt. malo 100 tis. obyv.; Paríž, Londýn - 20 tis.)
- bola republikou
- ako 29-ročný - „minister zahran. vecí"
- vlády vo Florencii sa zmocnil bohatý šľachtický rod Medici - odstránili rep. a nastolili diktatúru
- stal sa obyč. archivárom a za úlohu mal spísať dejiny Florencie (spísal ich)
- vtedy sa rozhodol napísať Vladára - myslel si, že Mediciovci ho budú brať, no boli vyhnaní a obnovila sa rep., jeho vyhnali a obvinili zo zradcovstva, to bolo pre neho poníženie, zomiera (ako 53-ročný)

Architektúra


Maliarstvo + Sochárstvo
- Sandro Boticelli - Zrodenie Venuše
- Michelangelo Buonaroti - socha Dávida, Mojžiša, Pietta, Deň a Noc, fresky v Sixtínskej kaplnke
- Leonardo da Vinci - obrazy: Mona Líza (jeden z jeho 2 žiakov, kt. miloval), Posledná večera,  
                                           Dáma s hranostajom, Svätá rodina
- Rafaelo Santi - Aténska škola
- Tyzián - Venušina slávnosť 

Hudba


Literatúra

- Talianska literatúra 

Dante Alighieri – Božská komédia ( 3 časti – Peklo, Očistec, Raj )
Citáty: ,,Nedúfaj nik: Nik nevyjde, kto vchádza.“
,,...žili hore bez hany i chvály.“
,,Týchto niktošov, čo iba hnili v blate, pretože život neprežili činne, štípe tu hmyz a osy 
jedovaté.“
,,...ničomníkov vidím tu v tomto chvate, ktorých Boh i Dis má v nenávisti.“
Francesco Petrarca – Sonety pre Lauru ( 366 sonetov – fragment diela ), 2 časti – In vitam
In mortem
Citáty: ,,Žijem v súžení, horím a zožieram sa Laurou zmučený.“
,,Zdá sa mi pokorná, a predsa pyšná, tvrdá i zbožná, smutná – samé premeny.“
,,Stále mi chodí na um živá, takže zasa už neverím, že za breh Léthe ľahla si.“
Giovanni Boccacio – Dekameron ( 100 noviel )

Francúzska literatúra
koniec 15. storočia – začiatok 16. storočia
Francois Villon – Malý testament
Veľký testament ( Balada na záver Veľkého testamentu)
Citáty: ,,Dobro sa nemá zabudnúť.“
,, počestné raz boli všetky.“ 
Francois Rabelais – Gargantua a Pantagruel

Španielska literatúra
16. – 17. storočie 
Lope de Vega – Záhradníkov pes, Učiteľ tanca
Miguel de Cervantes Saavedra – Dômyselný rytier Don Quichote de la Mancha ( 2 časti )

Anglická literatúra 
alžbetínske obdobie
William Shakespeare – Sonety; Mnoho kriku pre nič, Veselé panie z Windsoru, Komédia plná omylov, 
Sen noci svätojánskej, Skrotenie zlej ženy; Romeo a Júlia, Hamlet, Othello, 
Kráľ Lear, Macbeth, Július Cézar; Richard II., Richard III., Henrich IV., 
Henrich V., Henrich VI. 

    HUMANIZMUS - slávne mená

    HUMANIZMUS  - rozmanitosti krajínHUDBA

  • slávni skladatelia (zoznam podľa abecedy)
TANEC
   • slávni tanečníci (zoznam podľa abecedy)

OSOBNOSTI
  slávene osobnosti v umení (zoznam podľa abecedy)
OBRÁZKY A
FOTOGRAFIE

 
ĎALŠIE WEBY :: spolužiaci :: freezi.net :: best-links :: E-MAIL: jana.mrazova@freezi.net COPYRIGHT©  Jana Mrázová MADE IN Slovakia