primabalerína
   
 
HISTOR. OBDOBIA
· pravek
· starovek
· stredovek
· novovek
· 20.storočie

· humanizmus
· renesancia
· barok
· rokoko
· klasicizmus
· romantizmus
· súčasnosť

HUMANIZMUS
· 14. storočie

RENESANCIA
· 15. a 16. storočie

BAROK
· 17. a 18. storočie

ROKOKO
· koncom 18. storočia

KLASICIZMUS

· 18/19. storočia

ROMANTIZMUS
· 19. storočie

SÚČASNOSŤ
· 20. storočie


BALET
·
na úvodnú stránku

 

NAJ.sk

  Dejiny umenia a tanca - NOVOVEK

     
1517, Martin Luther, 95 téz
1519, vznikla Svätá ríša rímska národa nemeckého(voľný zväzok štátov na čele s cisármi z rodu Habsburgovcov)
1519-1521, Hernán Cortés dobyl ríšu Aztékov
1520-1566, Osmanská ríša na vrchole moci za vlády Suleymana II
1521-1526, prvá vojna kráľa Františka I. proti cisárovi Karolovi V z dôvodov francúzko-habsburgského súperenia o mocenské postavenie v Európe
1524-1526, Nemecko, sedliacka vojna
1525, za vlády Ľudovíta II Jagelovského povstanie stredoslovenských banských miest
1526, založená Mogulská ríša v Indii
1526,bitka pri Moháči, na 150 rokov sa veľká časť Uhorska dostala pod nadvládu Turkov, umiera Ľudovít II Jagelovský, na trón sa dostáva podľa dohody Ferdinand Habsburgský, vznik Habsburgskej monarchie
1526, ako protikráľ bol zvolený Ján Zápoľský(zvolili ho uhorskí feudáli)
1526, Svätá liga(Cognacká liga)
1529, Luteráni podali v Speieri protest 1530, Luteráni predložili v Augsburgu súhrn vieroučných článkov, tzv. augsburgskú konfesiu
1531, Nemecko, vznikol Šmalkaldský spolok, ríššske protestantské kniežatá, grófi a mestá uzavreli v meste Schmalkalden spojenectvo na obranu svojej viery a politickej samostatnosti proti cisárovi Karolovi V. a katolíckym stavom 
1534, Henrich VIII vytvoril anglikánsku cirkev , Act of Supremacy
1538, zmluva Veľký Varádín(vyslanci Ferdinada Habsburgského a Jána Zápoľského uzavreli mierovú zmluvu, uznali sa vzájomne za uhorských kráľov a každý si ponechal vládu na ovládanom území)
1538, Nemecká svätá liga(Norimberg), reakcia na Šmalkaldský spolok
1540,založený rád jezuitov Ignácom z Loyoly
1541, turecké vojská obsadili väčšiu časť maďarskej nížiny, Uhorsko sa rozpadlo na 3 časti,Budínsky pašalík, Sedmohradské kniežatstvo, vlastné Uhorsko
1541,Ženeva, založenie reformovanej cirkvi Jánom Kalvínom
1546-1547, Šmalkaldská vojna, cisár zvíťazil
1548, na sneme v Augsburgu bolo prijaté tzv. augsburgské interim(dočasná náboženská úprava)
1555, na sneme v Augsburgu náboženský mier, cuius regio-eius religio.
1561, Uhorsko, zložené prvé jezuitské kolégium
1562, Francúzko, Tolerančný edikt(protestanti)
1566, Nizozemsko, ľudové povstanie namierené proti náboženskému útlaku
1567, Filip II vtiahol do Bruselu, kruto zasiahol proti opozícii
1569, Poľsko a Litva uzavreli Lublinskú úniu, únia oboch krajín spojená osobou panovníka, štát prijal názov Rzeczpospolita
1572,Francúzko, Bartolomejská noc, vraždenie francúzkych protestantov počas svadby ich vodcu Henricha Navarrského, z iniciatívy Kataríny Medicejskej
1573, Nizozemsko, Dordrechtská únia provincií Zeeland, Holland a Utrecht vyhlásila za miestodržiteľa Viliama Oranžského
1576,Francúzko, Svätá liga, zorganizovala ju katolícka šľachta
1579, Nizozemsko, severné provincie sa odtrhli a utvorili v Utrechte úniu
1581, severné provincie zosadili španielskeho kráľa a vyhlásili Spojené nizozemské provincie
1582, Rím, zavedenie gregoriánskeho kalendára pápežom Gregorom XIII
1593-1608,habsburgsko- osmanská vojna
1596, vznik Brestskej únie, podpísaná dohoda o zjednotení ortodoxnej cirkvi v Poľsku
1598, Nantský edikt, rovnoprávne postavenie katolíkov a protestantov vo Francúzku(Henrich IV)
1600, upálený Giordano Bruno
1600, Londýn, založená Východoindická obchodná spoločnosť
1603, Anglicko, na trón nastupuje škótska dynastia Stuartovcov
1604, Uhorsko, prvé protihabsburgské stavovské povstanie(Bočkajovo povstanie)
1606, interdikt pápeža Pavla V nad Benátskou republikou
1606, Žitavský mier, zmocnenci Habsburgovcov a Osmanskej ríše uzavreli mier
1609, Čechy, české stavy donútili Rudolfa II vydať Majestát, náboženská sloboda, víťazstvo nad panovníckym absolutizmom
1609, Katolícka liga založená nemeckými kniežatami
1610, Žilinská synoda
1616, P.Pázmaň vymenovaný za ostrihomského arcibiskupa
1616, začalo sa Betlenovo povstanie
1618, pražská defenestrácia, začal sa priamy boj proti vláde
1619, český stavovský smen vyhlásil českú korunu za voliteľnú
1621, bitka na Bielej hore pri Prahe, odboj prehral, 27 účastníkov odboja popravených
1624-1752, Amerika, Angličania utvorili 13 osád, považovali ich za svoje kolónie
1635, začalo sa vyučovať na filozofickej a teologickej fakulte Trnavskej univerzity
1645, Anglicko parlamentná armáda vedená Cromwellom zvíťazila
1648, uzavretý mier medzi českými stavmi a panovníkom
1648, Vestfálsky mier, koniec tridsaťročnej vojny
1648, Nizozemsko dosiahlo nezávislosť
1649, popravený anglický kráľ Karol I
1649, vyhlásená republika v Anglicku
1653, Cromwell sa vyhlásil za lorda protektora
1660, Cromwell umiera, monarchia sa reštaurovala
1661-1715, Francúzko, absolutistická vláda Ľudovíta XIV
1665, dánsko, ríššska ústava Lex Regia, jej pomocou sa presadil absolutizmus v krajine
1668, mierové jednania v Aáchene, spor o španielske dedičstvo, proti Ľudovítovi XII sa sformovala koalícia
1678-1684, povstanie Imricha Tokolyho, spolupracoval s tureckým sultánom
1679, Anglicko, Habeas Corpus Act, na ochranu osobnej slobody občanov
1683, Turci definitívne porazení pod Viedňou
1685, Ľudovít XIV zrušil Nantský edikt
1687, prešovské jatky, pomsta cisára na povstalcoch
1689, Wiliam Oranžský, Bill of Rights
1689-1725, Rusko, Peter Veľký cárom
1695, zrušenie Nantského ediktu
1700-1721, vojna Ruska so Švédskom, Peter I sa spojil s Dánskom a Poľskom, tzv Severná vojna
1703,Uhorsko, povstanie Františka Rákociho
1707, Anglicko, prijatý zákon o nástupníckych právach a pol. únii Škótska a Ang., začína sa používať termín Veľká Británia
1711, mestečko Satu Mare, dohoda s uhorskými magnátmi a Habsburgovcami
1713, koniec vojny o španielske dedičstvo
1713, Karol VI, Pragmatická sankcia, korunu môžu dediť aj ženy
1718, Západná Európa, "aliancia štyroch mocností"-"quadruplealliance" (Anglicko,Rakúsko, Holandsko, Francúzko)
1723, Pragmatickú sankciu prijali uhorské stavy
1728, Uhorsko, vyšlo dielo Apológia Slovákov(Ján Baltazár Magin)
1731, Karol VI vydal nariadenie o úprave nekatolíckeho náboženstva- Resolutio Carolina
1739, Mogulská ríša zanikla vpádom Peržanov
1740, Rakúsko, na trón nastupuje Mária Terézia
1756, VB vyhlásila vojnu Francúzku, Prusko vpadlo do Saska, boje medzi rak-franc a prusko-anglickou koalíciou(sedemročná vojna)
1762, Rusko, Katarína II zosadila z trónu svojho muža Petra II
1762-1764, založená Banícka akadémia v Banskej Štiavnici
1762-1796, Katarína II(Veľká) cárovnou v Rusku
1763, koniec sedemročnej vojny, Prusi ovládli väčšinu Sliezka, Anglicko dostalo Kanadu
1763, založená Banská a lesnícka akadémia v BB
1763, Parížsky mier, Francúzi stratili pozície v Sev.Am. a Indie
1767, urbariálny patent(tereziánsky urbár)
1770, Cook vyhlásil Austráliu a nový Zéland za anglickú kolóniu
1772, prvé delenie Poľska medzi Prusko, Rakúsko a Rusko
1773, Bostonské pitie čaju
1773, pápež Klement XIV zrušil rád jezuitov
1773-1775, Rusko, povstanie proti absolutizmu, na čele J.Pugačev
1775, robotný patent
1776-1783, Americká vojna za nezávislosť
4.Júl 1776, vyhlásená nezávislosť
1777, kongres prijal Články konfederácie
1777,Uhorsko, Mária Terézia vydala nariadenie o reorganizácii školstva Ratio educationis
1781,Uhorsko Jozef II vydal tolerančný patent
1783, Versailles, Ang. uznalo nezávislosť Am.
1783, Rusko anektovalo Krymský polostrov, Krymský chanát definitívne zanikol, bol pričlenený k Ruskému impériu
1785 Uhorsko, patent o zrušení nevoľníctva
1787, Uhorsko, uzákonená bernolákovčina
1787, prijatá Ústava USA
1789, Francúzko, zvolané generálne stavy
1789, 14.7, ľudové nepokoje vyvrcholili dobytím Bastily, symbolu starého režimu
1789, 4.8, zrušený feudalizmus vo Francúzku, "Deklarácia ľudských a občianskych práv"
1790, Jozef II bol pred smrťou prinútený odvolať svoje reformy s výnimkou tolerančného patentu a zrušenia poddanstva
1791, prijatá ústava Franc.
1791, prijatá ústava v Poľsku
1792, 21.9, Francúzko vyhlásené za republiku
1792, Uhorsko, v Trnave založili bernolákovci Slovenské učené tovariššstvo
1792, Uhorsko, šlachta povýšila maďarčinu na povinný školský predmet
1793, popravený kráľ vo Franc
1793, druhé delenie Poľska medzi Rusko a Prusko
1794, 27.7, 9.termidor, Robespiere zatknutý a popravený
1794, Uhorsko, jakobíni založili Spoločnosť reformátorov a Spločnosť slobody a rovnosti
1795, Napoleon potlačil na príkaz Konventu Royalistické povstanie
1795,Napoleon vpadol do Talianska
1795, tretie delenie Poľska medzi Rakúsko, Rusko a Prusko
1796, sprisahanie rovných, maloburžoázia a robotníci
1798, Napoleon v Egypte, poradil si s Mamelukmi
1799, Napoleon, štátny prevrat
1800,USA, Hl. mestom sa stáva Washington
1801,konkordát s pápežom(vplyv štátu na cirkev)
1804, Napoleon cisárom
1804, Code Civil, občiansky zákonník
1805, Napoleon porazil rakúsko-ruskú armádu v bitke pri Slavkove, bitka 3 cisárov
1805, bitka pri Trafalgare, porazil ho admirál Nelson
1806, rusko-turecká vojna
1806, zanikla Svätá ríša rímska národa nemeckého
1806, v Berlíne vyhlásil Napoleon kontinentálny systém(blokáda vývozu ang. tovaru do Európy)
1808, Španielsko, francúzko-španielská vojna, protifrancúzky prevrat
1812, ruský cár Alexander porušil blokádu, preto Napoleon napadol Rusko
1813, bitka národov pri Lipsku, Napoleon bol porazený, vyhnanstvo na Elbu
1815, 18.6, Waterloo, definitívna porážka Napoleona
1814-1815, Viedenský kongres, usporiadanie politických pomerov v Európe
1815,26.9, Svätá aliancia,Rakúsko+Prusko+Rusko+Anglicko ...neskôr Francúzko,
1818-1814, anglo-americká vojna, tzv. druhá vojna za nezávislosť
1821-1830, Grécka vojna za slobodu(spod tureckej nadvlády)
1821, uhorsko, panovník vymenoval knieža Metternicha za kancelára, po Františkovi II sa stal druhou najvplyvnejšou osobou monarchie
1823, vyhlásenie Monroeovej doktríny: "Amerika Američanom", nástup princípov izolacionalizmu
1825, Rusko, hnutie dekabristov, Proti Mikulášovi I
1829, Uhorsko, pri evanjelickom lýceu v Bratislave vznikla Spoločnosť československá
1830, Franc, chcú zachovať monarchiu, rod Bourbonovcov, revolúcia, Karol X musel odstúpiť
1831, Rusko, povstanie v Poľsku, ocitá sa pod ruskou okupačnou správou
1834, Uhorsko, Martin Hamuliak založil kultúrny spolok(Spolok milovníkov reči a literatúry slovenskej)
1843, Uhorsko, Ľudovít Štúr povýšil slovenčinu na spisovný jazyk
1843, Štúr prepustený z postu námestníka profesora Katedry reči a literatúry československej
1844, leto, založená celoslovenská organizácia Tatrín
1847, od novembra zasadal v Bratislave uhorský snem
1848, 13.3, Viedeň, mládež a robotníci vystúpili so zbraňou v ruke proti absolutistickému policajnému režimu
1848, 28.3, Uhorsko, v Liptovskom Mikuláši boli prijaté Liptovské žiadosti
1848, koncepcia austroslavizmu
1848, 11.4, panovník prijal zákon o zrušení poddanstva a zákon o nezávislosti Uhorska
1848, 15.5 ,Lip.Svät.Mikuláš, bol sformulovaný štátoprávny program(Žiadosti slovenského národa) 
1848, 16.9, Viedeň, vznikla Slovenská národná rada ako najvyšší pol. a voj. orgán
1848, 18-28.9, prvé samostatné ozbrojené vystúpenie slovákov v moderných dejinách
1849, rakúsky cisár porazil maďarské povstanie pri Világoši
1848, nástupca Karola X Ľudovít Filip Orleánsky vydal zákaz verejných zhromaždení-banket
1850,13.9, Uhorsko, A.Bach vydal nariadenie o dočasnom usporiadaní politickej správy Uhorska- Provizórium 
1851, za samovládcu vo Franc. sa vyhlásil Ľudovít Napoleon(NapoleonIII)
1852, Uhorsko, Martin Hattala vydal v Bratislave Krátku mluvnicu slovenskú
1853-1856, Rusko výpravy na Balkán, európske mocnosti sa z obáv pridali k Turkom, Krymská vojna
1854,USA, vznikla republikánska strana farmárov a buržoázie
1856, mierová zmluva, Paríž, Rusko utrpelo veľké straty
1859, sardínsky kráľ Viktor Emanuel II spolu s Napoleonom III vypovedal vojnu Rakúsku, vyhrali(Garibaldi)
1860, uhorsko, cisár vyhlásil októbrový diplom, v ktorom sa vzdal absolutisckej moci a vymedzil zásady budúcej ústavy
1860, USA, predstavitela republikánskej strany zvolili za prezidenta Abrahama Lincolna
1861, Rusko, na tróne Alexander II, reformy, Manifest o zrušení nevoľníctva
1861,6-7.6, Turčiansky Svät. Martin, slovenské požiadavky -Memorandum Slovenského Národa
1861-1870, Uhorsko, časopis Pešťbudínske vedomosti
1861, Viktor Emanuel talianskym kráľom
1861, USA, vypukla občianska vojna 
1862, USA, zrušenie otroctva
1862, Nemecko, Wilhelm I vymenoval za kancelára Otta von Bismarca
1863-1864, povstanie v Poľsku, potlačené, ruská expanzia smerom na východ
1863, založená Matica slovenská a 3 gymnázia
1864, Prusko s Rakúskom napadli Dánsko a odňali mu Šlezvicko a Holštýnsko
1865,USA, vojsko Severu dobylo Richmond a Juh sa vzdal
1866, zjednotenie Talianska(bez Ríma)
1866, Nemecko vyvolalo vojnu s Rakúskom (prusko-rakúska vojna)
1867, Rakúsko-maďarské vyrovnanie(dualizmus)
1868, Uhorsko, Národnostný zákon
1868, Uhorsko, J.N.Bobula začal v Pešti vydávať slovenské noviny
, ktoré sa stali orgánom Novej školy
1870, Pešťbudínske vedomosti sa zmenili na Národné noviny, ktoré sa stali orgánom Slovenskej národnej strany
1870, Uhorsko, maďarčina ako povinný predmet do všetkých základných škôl
1870, prusko-francúzka vojna, Franc. prehrali, nemecké cisárstvo zvrhnuté, vznik Nemeckej ríše, vo Francúzku nastolená republika
1871, vyhlásené Nemecké cisárstvo(zásluhou Pruska)
1871, Vatikán sa pridal k zjednotenému Taliansku
1874, 3 gymnázia zatvorené
1874, Uhorsko, panovník podpísal nový zákon uhorského snemu o volebnom práve(5-7% malo právo voliť)
1875, zatvorená MS
1877, Rusko- turecká vojna
1878, Berlínsky kongres, výsledy vojny
1879, spojenie Rak-Uh s Nemeckom
1882, Rak-Uh+Nemecko+Taliansko=)Trojspolok
1881, Francúzko sa zmocnilo Tunisu(ohnisko)
1883, tajná dohoda medzi Ruskom a Francúzkom
1883, Nitra, Hornouhorský vzdelávací maďarský spolok(FEMKE)
1885, Budapešť, uhorskokrajinský slovenský vzdelávací spolok
1893, Martin, Muzeálna slovenská spoločnosť
1894, Japonsko napadlo Čínu
1896, Uhorsko, v Prahe založili slovakofili a členovia Detvana Československú jednotu
1898-1904, vychádzal časopis Hlas(V.Šrobár, P.Blaho, F.Houdek, M.hodža)
1900, Čína, povstanie boxerov, ľudové povstanie
1902,31.5, Afrika, koniec búrskych vojen, VB definitívne ovládla južnú AfrikuHUDBA

  • slávni skladatelia (zoznam podľa abecedy)
TANEC
   • slávni tanečníci (zoznam podľa abecedy)

OSOBNOSTI
  slávene osobnosti v umení (zoznam podľa abecedy)
OBRÁZKY A
FOTOGRAFIE

 
ĎALŠIE WEBY :: spolužiaci :: freezi.net :: best-links :: E-MAIL: jana.mrazova@freezi.net COPYRIGHT©  Jana Mrázová MADE IN Slovakia